torsdag 15 januari 2015

Januarius Thors-månad


"Blifver Himmelen röd på morgonen Nyårsdag.
då blifver det år stor sorg och klag.
Stor krig det år vi visserlig få,
Det betyder mycket oväder också,
Om Solen Vincentii (22 jan.) klar skin,
Det betyder det år växa mycken vin.
Skin Solen S. Pauli dag klar (d. 25 Januari),
Det betyder visst ett fruktsamt år,
Men blifver det Rägn eller Snö,
Då få vi ett medelmåttigt år att se,
Men ser du mycket mörkt den dag,
Då må du hjetelig till Gud ropa,
Och bedja honom om hjelp av all din nöd,
Att bevara dig från den hårda död,
Förty döden skall då mången förfära,
Att man skall ock mång till Kyrkogården bära." 
"Om de Tolf Månader i Året." ur Bonde-practica från 1956


Första bondepraktikan trycktes på tyska 1508. Det var onda och svåra tider då bondepraktikan en gång utformades, trots det levde den vidare i ständigt nya upplagor och enbart här i landet kom den ut i över 50 upplagor. Många har med all säkerhet kvar gamla bondepraktikor från mor- och farföräldrar. Den jag läser och citerat ur ovan är alltså från 1956, kostade på den tiden 10 kronor.


"Skåne"
Oskrivet vykort, okänt årtal.


måndag 29 december 2014

Att göra ett slut är att göra en början"Förra årets ord tillhör förra årets språk och nästa års ord väntar en ny röst.
Att göra ett slut är att göra en början."

T.S. Eliot (1888-1965)

söndag 21 december 2014

Gamla vykort tar en bloggpaus

Ej postgånget julkort.


Förställda flickor och uppriktiga gossar

"Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem"
"Lycklig Jul"

En väninna i Sverige önskades Godt Nytt år 1911,
julkortet poststämplades i Dilworth, Minnesota.

"Hvarje moder bör låta sina döttrar deltaga uti små, inom hemmet förefallande sysslor samt gifva hvar och en sina bestämda, lätta åligganden, hvilka kunna utföras under fristunderna från skolan, men likväl lära flickorna att plikttroget och punktligt sköta, hvad man anförtrott dem. Lär dem dessutom att gladt och villigt uppoffra sig för hvarandra, gifva vika för hvarandra och söka bereda hvarandra små glädjeämnen. På så sätt lära de sig tidigt att försaka sitt eget nöje och mera tänka på andra, och ingen lärdom är viktigare än denna i en tid sådan som vår, då den krassa egennyttan och hänsynslösheten mer och mer hota att taga öfverhanden."

"Flickor få i regel mycket tidigt lära att förställa sig och glömma sällan dessa lärdomar. Gossar äro nästan alltid mera uppriktiga. Detta beror därpå, att gossarna få höra, att öppenhet och frimodighet anstå mannen, under det att man oupphörligt predikar för flickorna, att det eller det "icke är fint", det eller det "icke passar sig". Detta leder naturligtvis därhän, att flickorna undertrycka sina naturliga känslor och lära att reglera sitt uppförande efter föreskrifter och exempel. Därför äro också de manliga karaktärerna vanligtvis ursprungliga och de kvinnliga så ofta gjorda." 
Källa för citerad text: "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från 1899

lördag 20 december 2014

Matmödrar och tjänarinnor

"Tack för i somras! Julhälsningar"...
Kortet skickades 1908.

"Af stor vikt för ett godt förhållande mellan matmödrar och tjänarinnor är, att båda till hvarandra intaga den rätta ställningen. En husmor bör ej betrakta tjänarinnan blott som en betald kraft, hvilken bör nyttjas så mycket möjligt är, till och med öfver förmågan, och tjänarinnan bör ej betrakta matmodern som sin naturliga fiende, hvilken blott tänker på att undertrycka henne. Tyvärr äro icke alla fruar goda husmödrar. Särskildt nygifta fruar begå ofta af alltför stor ifver många fel. Detta kan nu icke undvikas, ty lifvet är för oss alla en ständigt fortgående skola; vi lära och skola lära, så länge vi andas.

Men liksom redan barnen fort märka och begagna sig af föräldrarnas svagheter så göra äfven tjänarinnorna i förhållande till sina matmödrar; och därför böra dessa senare noga akta sig för att träffa anordningar, som de ej bestämdt veta vara riktiga. Falska befallningar skada auktoriteten och uppväcka motsägelser, som, kanske en gång berättigade, andra gånger upprepas utan berättigande och undergräfva diciplinen. Den, som utställer ett arbete, måste veta hvilken tid arbetet kräfver. Begär man för mycket af tjänarne, så gör man dessa ovilliga och ohågade; man bör därför understundom äfven säga ett berömmande eller uppmuntrande ord; där hederskänsla finnes, är detta rätta sporren.

Hushållning är en konst; husmodern bör aldrig glömma detta. Vänlighet, mildhet, ett förekommande sätt bör vara hennes utmärkande egenskaper: häftighet och nycker förstöra hemmets frid. Husmodern bör likna en god fältherre, som sedan han i hemlighet utarbetat och uttänkt en stridsplan, ger sina befallningar på ett lugnt, vänligt och ett bestämdt sätt; ju osynligare för åskådaren de trådar äro, som sätta verket i rörelse, dess mönstergillare blir det. Intet är förskräckligare än ett ständigt springande fram och tillbaka, skrik och slående i dörrarna. I synnerhet i gästers närvaro bör husmodern städse söka bevara ett yttre lugn, ty det pinar hvarje finkänslig besökare se, att han vållar husmodern besvär och ansträngning.
Begå tjänarne i främmandes närvaro fel, så ignorerar en klok husmoder dem eller slår bort dem med några skämtande ord. Det är mycket bättre att med lugn min servera en förstörd eller illa tillagad rätt än att ställa till en "scen". Tillrättavisning gifves sedan mellan fyra ögon; den tillrättavisade medgifver då lättare sitt fel och erkänner tillika med tacksamhet, att hon skonats, medan främmande hörde på."  
Källa för citerad text om "förhållandet mellan matmödrar och tjänarinnor": "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", 1899.

"Glad Jul"
Kortet (illustrerat av Ellen Sandelin) skickades 1909:
"God Jul Tillönskas af Mina. Hoppas du reser hem i jul."


fredag 19 december 2014

Lifvets skiften

Julkort postgånget 1920


"Må till din ålderdoms senaste dagar
Alltid din himmel bli molnfri och klar!
Tynga dig åren, af trötthet du klagar,
Hvila dig, tänk på de flyktade dar.
Icke kan alltid din ungdom få vara,
Lifvet också sina skiften ju fått;
Dagarne flykta, du kan dem ej spara.
Allt är på jorden förgängelse blott."

Ur "Nyaste Gratulationsboken. 56 Födelse- och Namnsdagsgratulationer på vers."
af Georg Alfson.. Boken trycktes i Köping år 1877.lördag 6 december 2014

Flickan av snö - Snegorotjka

Det var en gång och det var ingen gång
en gumma och gubbe som bodde i Ryssland. Det äldre paret som var barnlösa tog en vinter beslutet att göra en flicka av snö. Av klarblå pärlor gav de henne ögon, en bit blekrött garn blev hennes mun, och när snöflickan var färdig fick hon liv.

Efter snörik vinter följde vår. Snöflickan Snegorotjka led, satt vid sitt  fönster i stugan, tårarna trillade nedför hennes våta kinder. Efter den ljumma våren följde sommarens värme. Dystert drog sig den olyckliga flickan in i husets mörkaste vrå.

En sommardag stod några flickor från bygden på stugans farstubro och bad att Snegorotjka skulle följa dem med ut i skogen för att plocka bär. Flickan tänkte att skogen kunde skänka svalkande skugga, lät sig övertalas och följde med. Hon höll sig noga till skogens dunkla svalka, passade sig för att inte komma i närheten av dess solvarma gläntor.

När det började skymma och det blev kväll gjorde flickorna upp eld, och som seden sen var började de hoppa över den. Snegorotjka rycktes med av de andras sprittande glädje och tänkte sig inte för, så när det blev hennes tur att hoppa gjorde hon det. Då flickan var rakt över de sprakande lågorna fräste det till, en djup suck hördes, av den vita dimman som därpå steg bildades ett litet moln, sakta svävade det upp emot himlen och försvann.

Snegorotjka hade smält och flickan av snö fanns ej mer.

~

fredag 5 december 2014

Lite kan betyda mycket

Brefkortet skickades 1904 från Stockholm till Göteborg.


"Om du har mycket, ge av din rikedom,
om du har lite, ge av ditt hjärta."

Arabiskt ordspråktorsdag 4 december 2014

Julkort med vers"Förrän året gått till ända,
Rundt kring byggden reds till fest,
Öfver land och haf sig tända
Juleljus för helig gäst.
Drifvan i sin skrud den rena
Endast ökar ljusets flod.
Fröjdens då! Må vi oss ena
Uti tack till Herren god!
Ljus och lif tillsammans höra,
Liksom mörker hör till död.

Jubel kan ej julen störa. -
Ut ur sorg och ve och nöd
Lifvets herre ledning bjöd."


Brefkort med julhälsning sänd 1904."Se uppåt med barnsliga blickar
och tro som i barndomens dag,
och julfröjd dig himmelen skickar,
och lifvet får nya behag,
och hör hur på vindarna gunga
de sånger, du känner så väl!
De toner, som klockorna sjunga,
de komma med frid till din själ."

Julkortet är daterat 1913


Julkortet poststämplades i Edsbro 1914.

"God jul till hemmen i Sveriges land,
De fria hemmen på snöklädd strand,
Bland fjäll, i skogar och dalar!
God jul och frid, som hugsvalar!"


Ej postgånget julkort.

"Hejsan, god' vänner, nu är det jul -
Julklapp få alla, vacker som ful;
Men glad skall man vara och vänlig och snäll -
Ingen får sura på julaftonskväll!""Guld ej skapar lifvets lycka -
Ofta rikedom lär trycka.
Det är hjärtats ödmjukhet
Julens Herre vill beskära -
Utan den kan ingen lära
Lyckans stora hemlighet."

Ej postgånget brefkort.Ej daterat eller postgånget julkort.


"Samfält vi sjunga
Gamla och unga
Om Julen, som kommer till koja och slott
Med gåvor och glädje i rikligt mått."

Julkort signerat Sigrid Nyqvist Tunell. Ej postgånget.


Skrivet men ej postgånget julkort.


"När julgranen sprider sitt strålande ljus
Och glädjen står högt i ditt gästfria hus,
Så tänk på din vän som så långt från dig är,
Men hjärtliga hälsningar sänder dig här!"


onsdag 3 december 2014

Gamla tiders julkortsänglar


Julkort med odelad adressida


Ej daterad julhälsning. Odelad adressida


Postgånget den 24/12 1904


Skrivet, ej postgånget. Odelad adressida


Julkortet poststämplades 1905 i Stockholm


Julkort poststämplat den 22/12 1909


A merry Christmas
in terra pax

Julkortet skickades från New Jersey till Munka-Ljungby 1911


tisdag 2 december 2014

Julkort med vers (från Amerika och Kanada 1909-1929)"Long may we Live,
Long may we Love,
And long may we
be Happy."

Julkortet sändes 1909 från Brooklyn, N.Y. Sta.


"Nought but sunny
Hours be thine."

"With Sincere
Good Wishes
for Christmas
and the New Year"

Julhälsningen skickades 1910 från Chicago till "Nya stråhattsfabriken" i Sverige.

"Best Christmas Wishes"
"The Season´s Joy
Sincere and Gay,
Reign in your heart,
On Christmas Day."

Julhälsningen skickades 1914 från Emma i Chicago till Anna Svensson i Sverige.


"Best Wishes for Christmas"
"Times change -
it is so easy to forget -
Let this assure you
I remember yet."

Julkortet skickades 1914 från Winnipeg (Kanada) till Finland:

"Kjära Syster,
Jag får skriva en några ord till dig.
Jag kan ej senda något till dig för det här kriget, för det går inte fram mer.
Jag skall sända sedan. Du får hava en god jul och ett gott nytt år,
din broder."


"A dear old thought dressed up anew
A message of Christmas from me to you."

Julkortet skickades 1915 från Moline, Illinois, till Sverige.


"That your fondest hopes come true,
Is my Christmas thought for you."

Julkortet skickades 1915 från Chicago.


"A Christmas Wish", poststämplad 1917, N.Y.

"While the snow is softly falling
And my thoughts are far away,
There is just one thing I wish, dear, ~
To be near you Christmas Day."


"Best Christmas Wishes
An old friend, in a friendly way,
Sends friendly greetings
On a friendly day."

Det "vänliga julkortet" skickades 1917 från Chicago.


"En god jul och ett godt nytt år" önskar avsändaren av detta jul- och nyårskort, sin syster i Sverige.
Kortet är poststämplat i Idaho 1920."THE HAPPY CHRISTMAS COMES ONCE MORE!
I´m glad my blessed Savior
Was once a child like me
To show how pure and holy
His little ones should be."

Julkortet skickades 1921 från Chicago till Sverige.

"This little girl
with her hair a-curl
Has traveled a long, long way
She comes with a kiss
and a big, big wish
For your
happiness
Christmas Day"

Julhälsningen skickades från Chicago 1922.


"From here to there´s an
awful ways,
Measured by miles and
nights and days,
Yet Christmas always
brings you near...
The season´s best to you
my dear."

Julkortet poststämplades i Minnesota 1923:
"Kare allesammen en gladelig jul" ..."I'm asking Santa Claus to take,
Extra greetings for my sake,
And this he says he´ll do;
So loaded down with Christmas Cheer
He's going straight to you."

Julkortet skickades 1923 från Chicago till Sverige.


"God Bless You at Christmas"

"Once again we bless the Season
With its themes old and sublime,
Once again we bless good friendship
At the merry Christmas time!"

(Julhälsning från 1928)


""Wait a bit" till
I get my wish to you
för a jolly Christmas"


"I think of the candle upon the tree
that burns on Christmas night
And I think of the Barberry candle, too,
that on New Year´s Eve we light
And I pray that your Christmas and New Year´s
both may be fifty times as bright."måndag 1 december 2014

Julgransprydnader för en ringa penning - råd och anvisningar från 1800-talet

"En julafton i ett nordiskt hem låter väl knappast tänka sig utan julgranen, högtidens vackraste prydnad, hvilken barnen drömma om många veckor förut och som, när den ändtligen tändes, sprider ljus och glädje i palats och koja. Det torde därför också blifva en välkommen julklapp för många, då vi i denna och några föregående samt efterföljande artiklar lämna en del råd och anvisningar - i ord och bild - huru man för en ringa penning skall kunna smakfullt kläda sin julgran.

Julgranens förnämsta prydnad är ljusen, hvilka mest af allt bidraga till högtidsstämningen, och på hvilka man därför icke bör spara. Korgar, nät och kassar, kedjor i olika fasoner, stjärnor, kottar, tofsar m.fl. dylika prydnader i guld och olika färger bidraga till att öka glansen. Efter de anvisningar, som i dessa uppsatser gifvas, kan hvar och en med egna händer förfärdiga en mångfald dylika julgransprydnader.
Materialet till dem är icke dyrt; det utgöres förnämligast af tunn papp, kulört papper, staniol i olika färger, glittertråd af guld och silfver samt fin ståltråd, hvilket allt mot en obetydlig utgift kan erhållas i en pappershandel, vanligen äfven hos landthandlare. Föremålens förgyllning tillgår så, att man bestryker dem med gummilösning och låter denna nästan torka samt därefter lägger på guldstoffet och trycker fast det med handen. Papparbetena skäras med en skarp knif efter en pålagd lineal och hopklistras bäst med stärkelse. God effekt på julgranen gör, förutom nyssnämnda prydnader, äfven vadd, beströdd med diamantstoff samt utbredd på grenar och kvistar såsom snö eller hoprullad till snöbollar, men som den är mycket eldfängd, bör den icke placeras för nära ljuslågorna. Långa nät af glittertråd, dragna från gren till gren, äro också synnerligen prydliga. Småttingarna vilja nog ej heller sakna namnam och äpplen bland julgranens prydnader. 
Beträffande papprets vikning gifva nedanstående figurer en förklaring af de uttryck, som i öfriga artiklar rörande julgranen komma att användas. Då pappret vikes en gång, uppstår fig. I, då det vikes två gånger fig. II och då det vikes tre gånger fig. III."


~

Flätstjärnor

"Flätstjärnor äro en synnerligen vacker form af julgransstjärnor, om också litet besvärliga att tillverka.
Enligt nedanstående beskrifning torde dock en hvar, med hjälp af teckningen kunna förfärdiga en dylik.

Fyra lika långa och lika breda kulörta pappersremsor vikas ihop, så att den färgade sidan ligger utåt, samt flätas i hvarandra, såsom afbildningen visar. Man viker de öfverliggande ändarne åt höger, efter afbildningen b, och erhåller fig. c, som visar oss på hela flätverket endast den undre, hvita sidan; man viker därpå och träder igenom samma remsor, såsom synes på d, och man har nu fått fig. e. På de ännu öfverblifna ändarna böjer man en tillbaka och träder den vänstra därifrån, på sätt som synes af f, tillbaka under densamma (detta är fig. g), förfar på samma sätt med de öfriga och klipper slutligen det öfverhängande papperet jämnt med spetsarna. Nu är den ena sidan af stjärnan färdig (fig. h); dock bör man vara aktsam att ej klämma uddarna på motsatt sida."


~

Hållare till julgransljusen

"Hållare till julgransljusen kan man göra sig själf på ett mycket enkelt sätt.
Man tager en liten rund träbit och fäster däromkring en krans af tunt bleck samt sticker en spik, som man hvässat i båda ändar, midt i densamma. Spikens ena ända skall tjäna som ljushållare och den andra som fäste i granen. Under träbiten fäster man en ståltråd, som är böjd i spetsig vinkel och vid sina båda ändar prydd med pappersstjärnor (fig. a).
En ännu enklare ljushållare kan man få af en bit någorlunda tjock ståltråd om vid pass 35 cm, som lindas i spiral omkring en käpp och sedan afslutas med en böjning enligt c. Granriskvisten trädes in i pilens riktning.
Vill man hafva ljusmanschetter till de nu beskrifna hållarne, klipper man (fig. e) ur tre gånger hopvikt papper af guld eller silfver. För att få fram bladådrorna lägger man in fig. e, innan den är utbredd, i en fuktig lapp, håller fast spetsen med ena handen och vrider omkring pappret och duken med den andra (Jfr art. Julgransprydnader.)"


~

Kasse

"Ett kulört papper i samma storlek, som teckningen visar, indelas enligt a. b. c., hvarefter och vikas två gånger på längden och man gör liknande klipp som fig. å planschen till artikeln kedjor (se detta ord) visar, men endast från ändarna och en liten bit framåt. Sedan öppnas remsan, och man viker och klipper på samma sätt, som vid förfärdigande af den enklaste formen av julgransnät (se detta ord, fig. å planschen). Lägger man nu några nötter eller dylikt i nätet, har man en liten enkel prydnad, hvilken dock väl försvarar sin plats på julgranen."


~

Kedjor

"Kedjor äro den enklaste julgransprydnaden, som nog hvarje liten barnahand kan tillverka, men som, om den anbringas med smak, alltid åstadkommer en vacker verkan.
De enklaste kedjor visar afbildningen a; till dessa behöfvas blott lika stora och lika breda pappersremsor i olika färger, hvilka skjutas i hvarandra och sedan gummas ihop.
Den s.k. katt-trappan (b) utgöres af två lika breda pappersremsor, som i ena änden klistras ihop vinkelrätt och sedan vikas ömsevis öfver hvarandra i rät vinkel.
Till den tredje sorten tager man en dubbel pappersremsa och klipper den enligt fig. c, hvarefter den utbredes och drages ut helt lätt på längden.


~

Nät

"Näten utgöra en mycket vanlig prydnad på julgranen, hvarför vi här vilja beskrifva några af de mest använda sorterna. Det enklaste nätet är a, af 4 gånger vikt papper, som klippes på sätt, teckningen utvisar. Vackrare taga sig sorterna b, c, d och ut, liksom af 4 gånger sammanvikt papper, men klippta på sned i olika riktningar, hvarom mönstren gifva tillräcklig upplysning. De mörka ställena i teckningen klippas alldeles bort. Om man i den öfversta raden af öglor drager igenom brokiga band, så erhåller man en mycket klädsam julgransprydnad. (Jfr art. julgransprydnader.) Benämningen nät användes äfven ofta om kedjor (se detta ord)."


~

Kedjor af kartongpapper

"Kedjor af kartongpapper äro en vacker och mera ovanlig julgransprydnad, som kan gifvas de mest växlande former, på hvilka planschen å nästa sida lämnar några prof. Till denna grupp af kedjor är de rådligast att taga medelstarkt kartongpapper, gamla brefkort och dylikt, såsom mellanlägg. Man kan då antingen genast kläda detta med färgadt papper på båda sidor och sedan skära ut stjärnorna, eller också klippa stjärnorna först av papper, tre gånger vikt, och klistra dessa på pappen, hvilket är ännu lättare.

De särskilda delarne af kedjan b göras på liknande sätt af kartongpapper; solen klädes med guld, månen och stjärnorna med silfverpapper på båda sidor. Ansiktets delar målas sedan med sepia eller någon annan svart eller brun färg, hvarefter kedjan knytes ihop med glitter eller kulört tråd. (Jämför art. Julgransprydnader.)"


~

Kombinerade stjärnkedjor

"Kombinerade stjärnkedjor att pryda julgranen med förfärdigas af sammanklistradt papper, med de färgade sidorna utåt, hvilket vikes 3 gånger. Såsom af första kedjan å planschen synes, äro stjärnorna och sammanknutna med mång- eller enfärgad tråd c, hvaremot hvarannan länk, såsom utvisar, utgöres af kulörta pappersremsor, hopfogade på sätt i artikeln "Kedjor" beskrifves.
Stjärnor af det andra slaget (e) åter äro sammanhållna genom klippta kedjor f. Till dessa tager man enkelt, sammanvikt papper enligt formen g, hvarvid bör iakttagas, att de små fästena vid båda ändar klippas först och sedan inskärningarna, i enlighet med fig. och å planschen till artikeln "Kedjor". I stjärnorna göres ett snitt enligt e, och fästena vikas och trädas igenom samt böjas därefter åter raka. (Jämför art. Julgransprydnader.)"


~

Kometer, kottar och medaljonger

"Figuren a visar oss en komet, som är sammansatt af två hvarandra fullkomligt lika delar, till hvilka beklädnadspapperet väljes i öfverensstämmelse med glittertråden. Innan man klistar ihop dessa, fästes på den ena delen en liten tofs af glittertråd, som föreställer kometens svans.
En grankotte b, smyckad med en krans af glittertråd, är en af granens bästa prydnader. För att få glittertråden fästad på ett klädsamt sätt, förfärdigas en liten hylsa af ett fyra gånger vikt papper (afbildn. c); detta fästes vid grankotten genom en fin ståltråd d, som ytterligare kan klädas med rönn- eller enbär.
Medaljongen e utföres på samma sätt som stjärnor af glittertråd, endast med den skillnad, att stjärnorna i midten göras större och klädas med tallkottar, ek- och bokollon, samt med fjäll af grankottar. Vill man sedan bronsera det hela, blir denna medaljong lika vacker som grankotten."


~

Små korgar

"Små korgar äro en mycket omtyckt och mycket bruklig julgransprydnad. Korgen förfärdigas på följande sätt. Ett stycke färgadt papper i form och storlek som fig. b vikes samman efter linien, så att fig. a uppstår, hvarefter denna klippes enligt mönstret och sedan åter bredes ut. Nu klistrar man de hela kanterna tillsamman, då man får fig. c. Ett handtag klippes af papper och fästes på korgens innersida, hvarefter den är färdig att hängas upp i granen."


~

Mosaikstjärnor

"Upprita först sorgfälligt efter mönstren a och b stjärnorna på kartongpapper eller på gamla brefkort samt skär sedan ut dem med knif. Största noggrannhet är härvid nödvändig, på det att strålarna må blifva regelbundna, ty i annat fall förlorar stjärnan sitt utseende. När detta är gjordt, klippas de små mosaikbladen av kulört papper och klistras omsorgsfullt på båda sidor af stjärnan. Äfven här är största noggrannhet af nöden för att få bladen att passa väl emot hvarandra.
Genom att vid valet af former och färger lämna sin fantasi fritt spelrum kan man af detta slags stjärnor erhålla en synnerligen vacker och omväxlande prydnad för julgranen."


~

Mångfaldig stjärna

"Först klipper man ut delen a å vidstående teckning och sedan två exemplar af delen b, allt af kartongpapper. Därefter limmas båda delarna b, en på hvardera sidan, med sina öfverskjutande smådelar fast vid a, dock först efter det delarna b blifvit hopklistrade på så sätt, att de bilda en topp. Sedan klädes hvarje enskildt fält af stjärnan med olika färgadt papper, så att det hela liknar mosaik."


~

Nätkorgar

"Nätkorgar att fylla med nötter, russin eller dylikt och hänga på julgranen kan man förfärdiga af stjärnor och nät i den form, fig. a visar. Själfva korgen framställes af ett tre gånger vikt papper, hvilket man sedan klipper efter mönster b. Af äfvenledes tredubbelt papper i andra färger förfärdigar man stjärnan c, på hvilken fästes ett litet handtag af glittertråd. När detta är gjordt, och man lagt "namnamet" i nätet, tädas de små fästena genom hålen i stjärnan och böjas så, att de sitta fast.
En annan stjärna, som kan användas för detta ändamål, visar fig. e, den är tillverkad af de båda delarna d och f, liksom föregående af tredeladt papper, med härvid är att märka, att endast fyra fästen komma till användning, då stjärnan endast har fyra hål. (Jfr. art. Julgransprydnader.)"


~

Stjärnkedjor

"Man sammanklistrar minst två kulörta papper med de färgade sidorna utåt. Till de runda stjärnorna i kedjan a vikes pappret 4 gånger, till spetsstjärnorna 3 gånger, hvarefter stjärnorna skäras ut med en skarp knif. I kedjan b äro båda slagen af stjärnor skurna ur 3 gånger vikt papper. Planschen visar några mönster, enligt hvilka man kan förfärdiga olika stjärnor; formen på dessa kan för öfrigt förändras i oändlighet, efter tycke och smak. Stjärnorna sammanknytas sedan med vanlig glittertråd. (Jfr art. julgransprydnader.)"


~

Julgranstopp

"Om man, såsom ofta händer, blir tvungen att skära af den naturliga toppen på julgranen kan man ersätta den med en liten enkel prydnad i den form fig. å vidstående sida visar.
Af kartongpapper, på yttersidan öfverklädt med guld- eller silfverpapper, klippes en bit efter fig. a och sedan fyra bitar efter fig. b, samt klistras samman, hvar och en af dessa till en spets för sig. När detta är gjordt, fästas delarna b fast vid a på rutorna c, så att man erhåller formen d. Allt efter önskan kan man göra denna topp med flere eller färre sidospetsar, men då måste man gifvetvis därefter förändra och beräkna hufvudformen a."


~

Källa för citerad text samt skannade bilder: 
"Oraklet eller fråga du, så svarar jag!",  från år 1899.


AddThis