söndag 1 mars 2015

Jordbruksarbeten m. m. under vårmånad (mars)


"Så länge föret varar, bör man icke försumma att utföra alla de körslor, som ännu ej medhunnits. Sålunda framforslas nu, där så ej redan skett, gärdselvirke, humlestänger, ved till sommarbehof, landsvägsgrus, sten till grundmurar, källare etc. Isupptagningen fortsättes, där så ske kan. Från aflägsna lador framköres höet till gården, i den mån utrymmet medgifver. Det framkörda timret bör, innan det hunnit torka, bilas och flänkas, och alla öfriga förberedelser vidtagas till de byggnadsarbeten, som man ämnar börja i nästa månad. Åkerbruksredskapen mönstras och sättas i fullt brukbart skick samt kompletteras efter behof. Båtar diktas och tjäras. Spannmålen omskoflas och skötes omsorgsfullt, hvilket blir allt angelägnare, ju mera vårvärmen börjar infinna sig. Utsädesspannmål samt klöfver- och gräsfrö omharpas, där så behöfves, samt profvas beträffande grobarheten. Ärter och bönor till utsäde handrensas. Afloppskanaler och diken hållas öppna, särskildt då snösmältningen börjar, och vattnet afledes från åkrar, som skola besås på våren. Mot vinterns slut bör man med skofvel bryta upp snödrifvor, som lagt sig på åkrarna, samt därefter beströ dem med aska, kolstybb eller sand. Med samma ämnen beströs frusna vattensamlingar på åkrar och ängar, sedan isen förut bräckts. Så fort fälten blifvit fria från snö, borttages genom räfsning eller öfverharfning af åkrarna den "pöls" ("snarp"), som bildar sig, om råggräset ruttnar."

Citerad text och skannad bild ovan är hämtad ur:
"Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från år 1899.


lördag 14 februari 2015

Alla hjärtans dag special: Valentines day card

Kortet poststämplades i Stockholm år 1904
och adressort; "Härstädes"


Vid slaget i Agincourt tillfångatogs Frankrikes hertig av Orléans. Som fånge vid Towern i London, skrev han 1415 ett kärlekspoem hem till sin käresta. Detta kort som lär finnas bevarat på The British Museum i London, ska då vara det äldsta känt bevarade Valentinkortet:


"Wilt thou be mine? Dear love, reply
Sweetly consent, or else deny;
Whisper softly, none shall know,
Wilt thou be mine, love? Aye or no?"


"Sweet Heart
Hj. Tack för sisst
Hoppas vi snart får lika trefligt igen.
En vänlig Hälsning Från
En ny vän"...

Brefkortet skickades 1902.


I Amerika började Valentinkort massproduceras på 1840-talet, men här i Sverige började Valentindagen uppmärksammas först på 1960-talet och då som just; "Alla hjärtans dag". Några gamla Valentinkort finns därför inte att uppbringa hos oss, men likväl tycks däremot korten med romantiska motiv ha varit rysligt populära året runt. Vill man trots allt se hur dessa gamla Valentinkort såg ut, så titta gärna in på; Emotioncards.


"Likt dufvor som kuttra om kärlek och tro.
Vi två uti endräkt och gamman må bo."

Ej postgånget brefkort med odelad adressida.


söndag 1 februari 2015

Jordbruksarbeten m. m. under göjemånad (februari)

"Arbetena under denna månad äro en fortsättning på förra månadens och utgöras hufvudsakligen af: utkörning af gödsel och dy till komposterna på åkerfälten, dykörning till ladugården och stallet, mergel- och sandkörning, framforsling af timmer och annat virke, vedhuggning och vedkörning, transporter af spannmål och andra produkter, som skola afsättas, o.s.v. Is upptages och lägges på hög."

Citerad text och skannad bild ovan är hämtad ur:
"Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från år 1899.torsdag 1 januari 2015

Jordbruksarbeten m.m. under Torsmånad (januari)


"Så snart slädföret det medgifver, taga vinterkörslorna sin början. Den på hösten upptagna mergeln utköres sålunda nu på åkern, sönderhackas så fint som möjligt samt utsprides, om jorden icke är betäckt med alltför djup snö; i motsatt fall upplägges den lasstals på åkern för att senare utspridas. Likaså verkställes vid denna tid mergling af kärr och mossar samt af ängar och gräsvallar. Sand utköres på styf och fuktig lerjord samt på kärr och dyjord. Sandjord förbättras genom påföring af lera. Sågstockar och timmer samt i öfrigt allt det virke, af hvilket man fordrar någon varaktighet, fälles från november till början eller slutet af februari. De fällda träden böra vid första tjänliga före framforslas. Likaså fortgå nu huggning af ved, gärdsel och stör samt hopsamling af vindfällen och utgallring af döda eller af insektslarver och dylikt angripna träd. Skogen fälles till svedjeland, där sådana med fördel kunna begagnas, såsom i trakter, där man har öfverflöd på barrskog, men brist på löfskog; efter åtskilliga bränningar växer då löfskog upp i stället för barrskogen, om de afsedda platserna fredas från betning. För att befordra bildandet af kärnis bör man skotta isen fri från snö. Spannmålen i magasinen och rotfrukterna tillses."

Citerad text och skannad bild ovan är hämtad ur:
"Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från år 1899.


Gott nytt år!måndag 29 december 2014

Att göra ett slut är att göra en början"Förra årets ord tillhör förra årets språk och nästa års ord väntar en ny röst.
Att göra ett slut är att göra en början."

T.S. Eliot (1888-1965)

söndag 21 december 2014

Gamla vykort tar en bloggpaus

Ej postgånget julkort.


Förställda flickor och uppriktiga gossar

"Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem"
"Lycklig Jul"

En väninna i Sverige önskades Godt Nytt år 1911,
julkortet poststämplades i Dilworth, Minnesota.

"Hvarje moder bör låta sina döttrar deltaga uti små, inom hemmet förefallande sysslor samt gifva hvar och en sina bestämda, lätta åligganden, hvilka kunna utföras under fristunderna från skolan, men likväl lära flickorna att plikttroget och punktligt sköta, hvad man anförtrott dem. Lär dem dessutom att gladt och villigt uppoffra sig för hvarandra, gifva vika för hvarandra och söka bereda hvarandra små glädjeämnen. På så sätt lära de sig tidigt att försaka sitt eget nöje och mera tänka på andra, och ingen lärdom är viktigare än denna i en tid sådan som vår, då den krassa egennyttan och hänsynslösheten mer och mer hota att taga öfverhanden."

"Flickor få i regel mycket tidigt lära att förställa sig och glömma sällan dessa lärdomar. Gossar äro nästan alltid mera uppriktiga. Detta beror därpå, att gossarna få höra, att öppenhet och frimodighet anstå mannen, under det att man oupphörligt predikar för flickorna, att det eller det "icke är fint", det eller det "icke passar sig". Detta leder naturligtvis därhän, att flickorna undertrycka sina naturliga känslor och lära att reglera sitt uppförande efter föreskrifter och exempel. Därför äro också de manliga karaktärerna vanligtvis ursprungliga och de kvinnliga så ofta gjorda." 
Källa för citerad text: "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", från 1899

lördag 20 december 2014

Matmödrar och tjänarinnor

"Tack för i somras! Julhälsningar"...
Kortet skickades 1908.

"Af stor vikt för ett godt förhållande mellan matmödrar och tjänarinnor är, att båda till hvarandra intaga den rätta ställningen. En husmor bör ej betrakta tjänarinnan blott som en betald kraft, hvilken bör nyttjas så mycket möjligt är, till och med öfver förmågan, och tjänarinnan bör ej betrakta matmodern som sin naturliga fiende, hvilken blott tänker på att undertrycka henne. Tyvärr äro icke alla fruar goda husmödrar. Särskildt nygifta fruar begå ofta af alltför stor ifver många fel. Detta kan nu icke undvikas, ty lifvet är för oss alla en ständigt fortgående skola; vi lära och skola lära, så länge vi andas.

Men liksom redan barnen fort märka och begagna sig af föräldrarnas svagheter så göra äfven tjänarinnorna i förhållande till sina matmödrar; och därför böra dessa senare noga akta sig för att träffa anordningar, som de ej bestämdt veta vara riktiga. Falska befallningar skada auktoriteten och uppväcka motsägelser, som, kanske en gång berättigade, andra gånger upprepas utan berättigande och undergräfva diciplinen. Den, som utställer ett arbete, måste veta hvilken tid arbetet kräfver. Begär man för mycket af tjänarne, så gör man dessa ovilliga och ohågade; man bör därför understundom äfven säga ett berömmande eller uppmuntrande ord; där hederskänsla finnes, är detta rätta sporren.

Hushållning är en konst; husmodern bör aldrig glömma detta. Vänlighet, mildhet, ett förekommande sätt bör vara hennes utmärkande egenskaper: häftighet och nycker förstöra hemmets frid. Husmodern bör likna en god fältherre, som sedan han i hemlighet utarbetat och uttänkt en stridsplan, ger sina befallningar på ett lugnt, vänligt och ett bestämdt sätt; ju osynligare för åskådaren de trådar äro, som sätta verket i rörelse, dess mönstergillare blir det. Intet är förskräckligare än ett ständigt springande fram och tillbaka, skrik och slående i dörrarna. I synnerhet i gästers närvaro bör husmodern städse söka bevara ett yttre lugn, ty det pinar hvarje finkänslig besökare se, att han vållar husmodern besvär och ansträngning.
Begå tjänarne i främmandes närvaro fel, så ignorerar en klok husmoder dem eller slår bort dem med några skämtande ord. Det är mycket bättre att med lugn min servera en förstörd eller illa tillagad rätt än att ställa till en "scen". Tillrättavisning gifves sedan mellan fyra ögon; den tillrättavisade medgifver då lättare sitt fel och erkänner tillika med tacksamhet, att hon skonats, medan främmande hörde på."  
Källa för citerad text om "förhållandet mellan matmödrar och tjänarinnor": "Oraklet eller fråga du, så svarar jag!", 1899.

"Glad Jul"
Kortet (illustrerat av Ellen Sandelin) skickades 1909:
"God Jul Tillönskas af Mina. Hoppas du reser hem i jul."


fredag 19 december 2014

Lifvets skiften

Julkort postgånget 1920


"Må till din ålderdoms senaste dagar
Alltid din himmel bli molnfri och klar!
Tynga dig åren, af trötthet du klagar,
Hvila dig, tänk på de flyktade dar.
Icke kan alltid din ungdom få vara,
Lifvet också sina skiften ju fått;
Dagarne flykta, du kan dem ej spara.
Allt är på jorden förgängelse blott."

Ur "Nyaste Gratulationsboken. 56 Födelse- och Namnsdagsgratulationer på vers."
af Georg Alfson.. Boken trycktes i Köping år 1877.lördag 6 december 2014

Flickan av snö - Snegorotjka

Det var en gång och det var ingen gång
en gumma och gubbe som bodde i Ryssland. Det äldre paret som var barnlösa tog en vinter beslutet att göra en flicka av snö. Av klarblå pärlor gav de henne ögon, en bit blekrött garn blev hennes mun, och när snöflickan var färdig fick hon liv.

Efter snörik vinter följde vår. Snöflickan Snegorotjka led, satt vid sitt  fönster i stugan, tårarna trillade nedför hennes våta kinder. Efter den ljumma våren följde sommarens värme. Dystert drog sig den olyckliga flickan in i husets mörkaste vrå.

En sommardag stod några flickor från bygden på stugans farstubro och bad att Snegorotjka skulle följa dem med ut i skogen för att plocka bär. Flickan tänkte att skogen kunde skänka svalkande skugga, lät sig övertalas och följde med. Hon höll sig noga till skogens dunkla svalka, passade sig för att inte komma i närheten av dess solvarma gläntor.

När det började skymma och det blev kväll gjorde flickorna upp eld, och som seden sen var började de hoppa över den. Snegorotjka rycktes med av de andras sprittande glädje och tänkte sig inte för, så när det blev hennes tur att hoppa gjorde hon det. Då flickan var rakt över de sprakande lågorna fräste det till, en djup suck hördes, av den vita dimman som därpå steg bildades ett litet moln, sakta svävade det upp emot himlen och försvann.

Snegorotjka hade smält och flickan av snö fanns ej mer.

~

fredag 5 december 2014

Lite kan betyda mycket

Brefkortet skickades 1904 från Stockholm till Göteborg.


"Om du har mycket, ge av din rikedom,
om du har lite, ge av ditt hjärta."

Arabiskt ordspråktorsdag 4 december 2014

Julkort med vers"Förrän året gått till ända,
Rundt kring byggden reds till fest,
Öfver land och haf sig tända
Juleljus för helig gäst.
Drifvan i sin skrud den rena
Endast ökar ljusets flod.
Fröjdens då! Må vi oss ena
Uti tack till Herren god!
Ljus och lif tillsammans höra,
Liksom mörker hör till död.

Jubel kan ej julen störa. -
Ut ur sorg och ve och nöd
Lifvets herre ledning bjöd."


Brefkort med julhälsning sänd 1904."Se uppåt med barnsliga blickar
och tro som i barndomens dag,
och julfröjd dig himmelen skickar,
och lifvet får nya behag,
och hör hur på vindarna gunga
de sånger, du känner så väl!
De toner, som klockorna sjunga,
de komma med frid till din själ."

Julkortet är daterat 1913


Julkortet poststämplades i Edsbro 1914.

"God jul till hemmen i Sveriges land,
De fria hemmen på snöklädd strand,
Bland fjäll, i skogar och dalar!
God jul och frid, som hugsvalar!"


Ej postgånget julkort.

"Hejsan, god' vänner, nu är det jul -
Julklapp få alla, vacker som ful;
Men glad skall man vara och vänlig och snäll -
Ingen får sura på julaftonskväll!""Guld ej skapar lifvets lycka -
Ofta rikedom lär trycka.
Det är hjärtats ödmjukhet
Julens Herre vill beskära -
Utan den kan ingen lära
Lyckans stora hemlighet."

Ej postgånget brefkort.Ej daterat eller postgånget julkort.


"Samfält vi sjunga
Gamla och unga
Om Julen, som kommer till koja och slott
Med gåvor och glädje i rikligt mått."

Julkort signerat Sigrid Nyqvist Tunell. Ej postgånget.


Skrivet men ej postgånget julkort.


"När julgranen sprider sitt strålande ljus
Och glädjen står högt i ditt gästfria hus,
Så tänk på din vän som så långt från dig är,
Men hjärtliga hälsningar sänder dig här!"


onsdag 3 december 2014

Gamla tiders julkortsänglar


Julkort med odelad adressida


Ej daterad julhälsning. Odelad adressida


Postgånget den 24/12 1904


Skrivet, ej postgånget. Odelad adressida


Julkortet poststämplades 1905 i Stockholm


Julkort poststämplat den 22/12 1909


A merry Christmas
in terra pax

Julkortet skickades från New Jersey till Munka-Ljungby 1911


AddThis